การรายงานตัว ของผู้ขึ้นทะเบียนว่างงาน กรณีเงินไม่เข้าบัญชีต้องทำอย่างไร


ในกรณีดังกล่าวสามารถสอบถามสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่นั้นๆ หรือโทรสายด่วน 1506

คำถามที่เกี่ยวข้อง Action
คู่มือการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เรียกดูข้อมูล
การขึ้นทะเบียนนายจ้าง เรียกดูข้อมูล