น.ส.สุวกุล ไตรรัตน์ผลาดล

ผู้อำนวยการกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
น.ส.สุวกุล ไตรรัตน์ผลาดล


น.ส.สุวกุล ไตรรัตน์ผลาดล
ผู้อำนวยการกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี แขวดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ 02-245-1348 โทรสาร 02-245-7549

E-mail : Lmiinfodoe@gmail.com