น.ส.อัญชนา หิรัญพฤกษ์

ผู้ตรวจราชการกรม
น.ส.อัญชนา  หิรัญพฤกษ์


น.ส.อัญชนา หิรัญพฤกษ์
ผู้ตรวจราชการกรม

กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

สอบถามข้อมูล

ศูนย์มิตรไมตรี: 1694 หรือ สายด่วน: 1506 กด 2

FAX 02 248 6834

E-mail: pr@doe.go.th