นางวีรยา รัตนนิตย์

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
นางวีรยา รัตนนิตย์


นางวีรยา รัตนนิตย์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการจัดหางาน ชั้น 14 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-248-6653