-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองนิติการ
-ว่าง-


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองนิติการ

กองนิติการ ชั้น 13 กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้อำนวยการ 02 245 2834

โทรสาร 02 245 1833