นายสมบัติ โพธิวัฒน์

ผู้อำนวยการกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
นายสมบัติ โพธิวัฒน์


นายสมบัติ โพธิวัฒน์
ผู้อำนวยการกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน

กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน ชั้น 4 กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 0-2245-0964 , 0-248-2278

Fax. 0 2245 0964

E-mail: ipd@doe.go.th