นางอัจฉรา เราจุติธรรม

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
นางอัจฉรา เราจุติธรรม


นางอัจฉรา เราจุติธรรม
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2254-1996,0-2245-2058

โทรสาร 0-2245-2058

E-mail: Admin.hr@doe.go.th