นางนงลักษณ์ เชื้อภักดี

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางนงลักษณ์  เชื้อภักดี


นางนงลักษณ์ เชื้อภักดี
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการจัดหางาน ชั้น 11 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail: asdg@doe.go.th