น.ส.สุจิตรา ขจรกิดาการ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
น.ส.สุจิตรา ขจรกิดาการ


น.ส.สุจิตรา ขจรกิดาการ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

สอบถามข้อมูลฝ่ายบริหารทั่วไป

(โทร.02-245-9440 , 02-245-0832 , 02-245-6500)

FAX 02 245 6499

E-mail: pr@doe.go.th