นายขัตติยะ แพนเดช

ผู้อำนวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
นายขัตติยะ แพนเดช


นายขัตติยะ แพนเดช
ผู้อำนวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ


ฝ่ายบริหารทั่วไป (โทร.02-245-9440 , 02-245-0832 , 02-245-6500)
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการไปทำงานในต่างประเทศ | โทร. 02-245-6708 , 02-245-6709 | ผ่ายส่งเสริมและพัฒนาระบบ (โทร. 02-245-6706 , 02-245-6707) | ฝ่ายทะเบียนคนหางาน (โทร. 02-245-9435 , 02-245-9436) |กลุ่มงานกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ | โทร.02-245-6710 , 02-245-6711 | ผ่ายนโยบายและแผนงานกองทุน (โทร.02-245-6710 , 02-245-6711) | ฝ่ายการเงินและบัญชีกองทุน (โทร.02-245-6710 , 02-245-6711) | ฝ่ายกฎหมายและวินิจฉัยสงเคราะห์ (โทร.02-245-6710 , 02-245-6711) |กลุ่มงานพัฒนาความพร้อมคนหางาน | โทร.02-245-6498 | ฝ่ายฝึกอบรมคนหางาน (โทร. 02-245-6498) | ฝ่ายพัฒนาความพร้อม (โทร. 02-245-6498) |กลุ่มงานอนุญาตการไปทำงานในต่างประเทศ | โทร.02-245-6713 , 02-245-0968 | ฝ่ายพิจารณาอนุญาต 1 (โทร.02-245-6713 ) | ฝ่ายพิจารณาอนุญาต 2 (โทร.02-245-6712) | ฝ่ายรับแจ้งการเดินทางด้วยตเอง (โทร.02-245-6715) |กลุ่มงานบริหารการไปทำงานในต่างประเทศโดยรัฐ| โทร.02-245-1076 | ฝ่ายสาธารณรัฐเกาหลี EPS (โทร.02-245-6716 , 02-245-6717) | ฝ่ายญี่ปุ่น IM (โทร.02-245-9428 , 02-245-1021) | ฝ่ายอิสราเอล (โทร.02-245-0978) | ฝ่ายจัดส่งไปทำงานไต้หวันฯ (โทร.02-245-1034) | HRD Korea (โทร.02-245-9433 , 02-245-9434) | IM JAPAN (โทร.02-245-0801 , 02-245-0408) | สำนักงานหนังสือเดินทาง (โทร.02-245-9438 , 02-245-9439) |

FAX: 02-245-6499