นายณัฐวุฒิ ภัทรประยูร

เลขานุการกรม
นายณัฐวุฒิ  ภัทรประยูร


นายณัฐวุฒิ ภัทรประยูร
เลขานุการกรม

สำนักงานเลขานุการกรม กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทรศัพท์ 0 2248 6834 โทรสาร 0 2248 6834