นางศรีเสาวลักษณ์ ศรีคะชินทร์

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
นางศรีเสาวลักษณ์ ศรีคะชินทร์


นางศรีเสาวลักษณ์ ศรีคะชินทร์
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

สอบถามข้อมูล

ศูนย์มิตรไมตรี: 1694 หรือ สายด่วน: 1506 กด 2

FAX 02 248 6834

E-mail: pr@doe.go.th