นางเพชรรัตน์ สินอวย

อธิบดีกรมการจัดหางาน
นางเพชรรัตน์ สินอวย


นางเพชรรัตน์ สินอวย
อธิบดีกรมการจัดหางาน

การศึกษา

 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • การอบรม

 • นักบริหารแรงงานระดับสูง รุ่นที่ 1
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชนและการเมือง รุ่นที่ 6
 • นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 62

 • การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

 • ปัจจุบัน - อธิบดีกรมการจัดหางาน
 • รองปลัดกระทรวงแรงงาน
 • 27 ตุลาคม 2559 ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
 • 12 พฤษภาคม 2558 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน (บริหาร ระดับต้น) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • 3 พฤศจิกายน 2557 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (อำนวยการ ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 • 6 ธันวาคม 2556 ผู้ตรวจราชการกรม (อำนวยการ ระดับสูง) กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
 • 30 ธันวาคม 2554 หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี(อำนวยการ ระดับสูง) สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงแรงงาน
 • 16 พฤศจิกายน 2552 ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการค่าจ้าง สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 • ผู้อำนวยการกลุ่ม (นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ) กลุ่มงานพัฒนาระบบรายได้และค่าจ้างขั้นต่ำ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
 • 25 กุมภาพันธ์2547 นักวิชาการแรงงาน 8ว กลุ่มงานพัฒนาระบบรายได้และค่าจ้างขั้นต่ำ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
 • 4 ธันวาคม 2545 นักวิชาการแรงงาน 8ว กลุ่มงานวิจัย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • 5 ตุลาคม 2544 นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8ว โครงการพัฒนาด้านบริการ สถาบันพัฒนาการแรงงานและสวัสดิการสังคม

 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (55)