นายอนุรักษ์ ทศรัตน์

อธิบดีกรมการจัดหางาน
นายอนุรักษ์ ทศรัตน์


นายอนุรักษ์ ทศรัตน์
อธิบดีกรมการจัดหางาน

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี - ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท - ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


การอบรม

 • หลักสูตรนักบริหารงานแรงงานและสวัสดิการสังคมระดับกลาง กระทรวงแรงงาน
 • หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 53 วิทยาลัยมหาดไทย
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้ตรวจราชการกรม โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 7 สำนักงาน ก.พ.


การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

 • ปัจจุบัน - อธิบดีกรมการจัดหางาน
 • รองปลัดกระทรวงแรงงาน
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน
 • รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
 • ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
 • ผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดระบบแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
 • จัดหางานจังหวัดนนทบุรี กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
 • จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
 • จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
 • จัดหางานจังหวัดตาก กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
 • จัดหางานจังหวัดน่าน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
 • จัดหางานจังหวัดแพร่ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
 • รับราชการครั้งแรก ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ระดับ 3 กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย


เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (2555)
 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (2552)