นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล

อธิบดีกรมการจัดหางาน
นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล


นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล
อธิบดีกรมการจัดหางาน

กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

สอบถามข้อมูล

ศูนย์มิตรไมตรี: 1694 หรือ สายด่วน: 1506 กด 2

FAX 02 248 6834

E-mail: pr@doe.go.th

การศึกษา

- รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

- หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า

- หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 43

- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57

- หลักสูตรผู้นำการบริหารแรงงาน

- หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 5

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

- ปัจจุบัน – อธิบดีกรมการจัดหางาน

- อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

- ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

- รองอธิบดีกรมการจัดหางาน

- ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน

- ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน

- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการมีงานทำ กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน

- ผู้อำนวยการสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 3 กรมการจัดหางาน

- ผู้อำนวยการสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 7 กรมการจัดหางาน

- ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมการจัดหางาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)