- ว่าง -

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1
- ว่าง -


- ว่าง -
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1 173 , 173/1 , 173/2 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ชั้น 1 ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ
02-235-0623, 02-235-0620-22 ต่อ 11-14
**************************
ชั้นลอย ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ(แนะแนว , คัดลอก) 02-235-0620-22 ต่อ 15-17
**************************
ชั้น 2 ฝ่ายบริหารทัวไป 02-235-0624
02-235-0620-22 ต่อ 17-19
**************************
ชั้น 3 ฝ่ายความคุมการทำงานของคนต่างด้าว
(3 สัญชาติ)
02-235-0627 , 02-235-0620-22 ต่อ 23-25
**************************
ชั้น 3 ฝ่ายตรวจและคุ้มครองคนหางาน
02-235-0620-22 ต่อ 26
**************************
ชั้น 4 ฝ่ายความคุมการทำงานของคนต่างด้าว
(คนต่างด้าวสัญชาติอินเดีย เยอรมัน และอื่นๆ)
02-235-0628 , 02-235-0620-22 ต่อ 27
02-235-0620 02-235-0620-22

E-mail: ar1@doe.go.th