นายไพศาล จาตุรพงศ์

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6
นายไพศาล จาตุรพงศ์


นายไพศาล จาตุรพงศ์
ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6

125 ห้างสรรพสินค้าพาต้าปิ่นเกล้าชั้น 4 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทร.0-2434-6575-76 ต่อ 13 , 0-2434-6688 (ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ) , 0-2434-6575-76 ต่อ 12 (ฝ่ายตรวจและคุ่มครองคนหางาน) , 0-434-6578 (ฝ่ายควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว) ,
0-2434-6577 (งานบริหารทั่วไป)

E-Mail: ar6@doe.go.th , doe_ar6@hotmail.com

โทร. 0-2434-6575-78 0-2434-6688