น.ส.บุณยวีร์ ไขว้พันธุ์

ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
น.ส.บุณยวีร์ ไขว้พันธุ์


น.ส.บุณยวีร์ ไขว้พันธุ์
ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน

กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
กรมการจัดหางาน 10400โทร. 02-245-1908

Website: www.doe.go.th/ems