ผู้บริหารเทคโนโลยีระดับสูง

ตำแหน่งหน้าที่

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (Department Chief Information Officer : DCIO)

ติดต่อ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน ชั้น 15 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

"พัฒนากรมการจัดหางานสู่องค์กรดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการมีงานทำของคนทุกกลุ่ม"

ปฏิทิน CIO

FILE PDF