ผู้บริหารเทคโนโลยีระดับสูง

ตำแหน่งหน้าที่

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำกรมการจัดหางาน (CIO)

ติดต่อ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน ชั้น 15 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กรมการจัดหางานมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการให้บริการ ณ จุดเดียว สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา ทุกเครื่องมือ
รวมทั้งพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ”

ปฏิทิน CIO

FILE PDF