ผู้บริหารเทคโนโลยีระดับสูง

ตำแหน่งหน้าที่

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำกรมการจัดหางาน (CIO)
ตามคำสั่งกรมการจัดหางานที่ 1700/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำกรมการจัดหางาน


ติดต่อ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน ชั้น 15 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400


วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กรมการจัดหางานจะให้บริการข้อมูลที่เป็นเลิศด้านการจัดหางาน จัดระบบการทํางานของคนต่างด้าวให้บริการแนะแนวอาชีพ คุ้มครองคนหางาน และสร้างเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน โดยมุ่งจัดการและจัดเตรียมข้อมูลคนให้ตรงกับงานและความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมและวิสาหกิจเพื่อตอบสนองต้องการทางเศรษฐกิจและผู้มีส่วนได้เสียในตลาดแรงงานทุกภาคส่วน โดยจัดการและแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศและการสื่อสารภายในกรม กระทรวงและหน่วยราชการอื่นในทุกระดับ

ปฏิทิน CIO

FILE PDF