แผนงานผู้บริหารเทคโนโลยีระดับสูง ค้นหา

24-01-2020 17-01-2020 การประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการจัดหางาน ครัั้งที่ 1/2563 กรมการจัดหางาน วาระการประชุม
16-06-2020 09-06-2020 การประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการจัดหางาน ครัั้งที่ 2/2563 กรมการจัดหางาน วาระการประชุม
24-06-2020 17-06-2020 การประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการจัดหางาน ครัั้งที่ 3/2563 กรมการจัดหางาน วาระการประชุม
09-09-2020 02-09-2020 การประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการจัดหางาน ครัั้งที่ 4/2563 กรมการจัดหางาน วาระการประชุม