แผนงานผู้บริหารเทคโนโลยีระดับสูง ค้นหา

07-01-2015 07-01-2015 ประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการจัดหางาน ครั้งที่ 1/2558 กรมการจัดหางาน
13-01-2016 06-01-2016 การประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการจัดหางาน ครัั้งที่ 1/2559 กรมการจัดหางาน
16-02-2016 09-02-2016 การประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการจัดหางาน ครัั้งที่ 2/2559 กรมการจัดหางาน
14-03-2016 07-03-2016 การประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการจัดหางาน ครัั้งที่ 3/2559 กรมการจัดหางาน
30-08-2016 23-11-2016 การประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการจัดหางาน ครัั้งที่ 5/2559 กรมการจัดหางาน วาระการประชุม
31-10-2016 24-10-2016 การประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการจัดหางาน ครัั้งที่ 6/2556 กรมการจัดหางาน วาระการประชุม