รายการ ประเภท
จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 2 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาทำป้ายเครื่องหมายตราสัญลักษณ์กรมการจัดหางานสำหรับใส่บัตรพนักงานเจ้าหน้าที่
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดหาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศศูนย์ทะเบียนคนหางาน เพื่อคนหางานไปทำงานต่างประเทศ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบสัญญาณเครือข่ายห้องระบบคอมพิวเตอร์กรมการจัดหางาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 66 รายการ - สจก.4
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างบริการซ่อมแซมห้องน้ำหญิง ชั้น ๑๓ ของกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน จำนวน ๑ งาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบหมวก จำนวน 1,000 ใบ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 40 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 2 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวีดีทัศน์
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 48 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ - สำนักเลขานุการกรม
การจัดซื้อจัดจ้าง
‹ First  < 384 385 386 387 388 >  Last ›