รายการ ประเภท
จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นห้องทางเดินบริเวณ ชั้น 9 สำนักอธิบดี จำนวน 1 งาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาจัดงานตามโครงการจ้างเหมาจัดงาน Smart Jobs Smart Workers
การจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง(งานระบบคอมพิวเตอร์ งานโทรศัพท์ งานปรับอากาศ)
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการติดตั้งป้ายพระบรมฉายาลักษณ์และป้ายข้อความเพื่อเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 งาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานระบบอาคารพื้นฐานในการบริการประชาชน - สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ - กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างซ่อมแซมลิฟโดยสาร ของสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศไปต่างประเทศ จำนวน 1 งาน อาคารประกันสังคม เขตพื้นที่3
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการประชาสัมพันธ์เรื่อง การจัดระบบการทำงานแรงงานต่างด้าว ประจำปี 2559 จำนวน 2 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบบริการจัดหางานในประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ้างปรับปรุงระบบบริการจัดหางานในประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนำไทย
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจ้างเหมาบริการปรับปรุงเว็บไซต์กองวิจัยตลาดแรงงาน ตามโครงการปรับปรุงเว็บไซต์กองวิจัยตลาดแรงงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดระบบการทำงานแรงงานต่างด้าว ประจำปี 2559 จำนวน 3 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 8 จำนวน 30 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 53 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างซ่อมแซมระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศ ของสำนักบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ชั้น 1 ชั้น 10 และ ชั้น 11
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว จำนวน 45 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานภายใต้โครงการมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็งปฏิบัติงาน ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 7
การจัดซื้อจัดจ้าง
‹ First  < 398 399 400 401 402 >  Last ›