แรงงานต่างด้าวกลุ่มบัตรชมพูที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ต้องขออนุญาตทำงานที่กรมการจัดหางานโดยด่วน ! ก่อน 31 ธ.ค.2560 RSS

 

กระทรวงแรงงาน ย้ำแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ เมื่อได้รับการตรวจลงตรา (VISA) แล้ว ต้องไปขออนุญาตทำงานที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งสถานที่ทำงานของแรงงานต่างด้าวโดยด่วน ก่อน 31 ธันวาคม 2560 เตือนนายจ้างหากจ้างแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แจ้งว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงการพิสูจน์สัญชาติแรงงาน 3 สัญชาติกลุ่มบัตรชมพู ซึ่งบัตรหมดอายุวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้วและได้หนังสือรับรองบุคคล (CI) หรือเอกสารเดินทาง(TD) ขั้นตอนต่อไปจะต้องเข้ารับการตรวจลงตรา (VISA) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non -Immigrant L-A) จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นต้องรีบมาขอใบอนุญาตทำงานที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดและสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ที่เป็นสถานที่ตั้งของแรงงานต่างด้าวทำงานอยู่โดยด่วน เพราะหากทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานจะมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ.2560

นายวรานนท์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้มีแรงงาน 3 สัญชาติ ที่ต้องเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติอีกเป็นจำนวนมาก จึงขอย้ำให้แรงงานต่างด้าวทั้ง 3 สัญชาติ รีบขอใบอนุญาตทำงานทันทีที่ได้รับ CI , TD และได้รับการตรวจลงตรา (VISA) ก่อน 31 ธันวาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694