ก.แรงงานจับมือบริษัทบอนกาแฟ (ประเทศไทย) จำกัด และมูลนิธิออทิสติกไทย เปิดร้านกาแฟคนพิการ (ออทิสติก) สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้คนพิการอย่างยั่งยืน RSS

 

ก.แรงงานจับมือบริษัทบอนกาแฟ (ประเทศไทย) จำกัด และมูลนิธิออทิสติกไทย เปิดร้านกาแฟคนพิการ (ออทิสติก) สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้คนพิการอย่างยั่งยืน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิด “ร้านฟอร์ ออล คอฟฟี่ สาขากระทรวงแรงงาน” โดยการสนับสนุนของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บริษัทบอนกาแฟ (ประเทศไทย) จำกัด และมูลนิธิออทิสติกไทย ณ บริเวณภายในโรงอาหาร กระทรวงแรงงาน เขตดินแดง กรุงเทพฯ โดยให้คนพิการ (ออทิสติก) ที่ผ่านการฝึกอบรมและสามารถปรุงกาแฟและเครื่องดื่มอื่นๆมาประจําร้านพร้อมพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษาและคอยดูแลระหว่างการขาย สร้างโอกาสให้คนพิการได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และเป็นการต่อยอดให้สามารถประกอบอาชีพได้เองในอนาคต เพื่อให้คนพิการมีอาชีพ และรายได้ สามารถพึ่งพาตนเอง นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ร้าน “ฟอร์ ออล คอฟฟี่ สาขากระทรวงแรงงาน” เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บริษัทบอนกาแฟ (ประเทศไทย) จำกัด และมูลนิธิออทิสติกไทย ซึ่งมีแนวคิดจัดตั้งร้านฟอร์ ออล คอฟฟี่ ในกระทรวงแรงงานขึ้น โดยใช้พื้นที่ภายในโรงอาหารของกระทรวงเป็นสถานที่ดำเนินการ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับกลุ่มคนพิการ สอดคล้องตามแนวทางของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์ในทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะต้อง “เดินหน้าไปด้วยกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เพื่อเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน “STRONGER TOGETHER” โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานได้บูรณาการกับภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคีองค์กรคนพิการ และเครือข่ายภาคีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันสนับสนุนให้คนพิการมีอาชีพ และรายได้ สามารถพึ่งพาตนเอง นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน ขณะเดียวกัน มูลนิธิออทิสติกไทยก็ได้จัดโครงการสร้างอาชีพ มีกิจกรรมสำคัญ เช่น การฝึกงานให้บุคคลออทิสติกเข้าสู่การทำงานจนประสบความสำเร็จ ซึ่งการเปิดร้านในครั้งนี้มูลนิธิออทิสติกไทยให้การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมและบริษัทบอนกาแฟ (ประเทศไทย) จํากัด ให้การสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ร้าน “ฟอร์ ออล คอฟฟี่ สาขากระทรวงแรงงาน” เป็นการสร้างต้นแบบวิสาหกิจในการเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลออทิสติกมีช่องทางการประกอบอาชีพ อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคคลออทิสติกและผู้ปกครองในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมปกติ ทั้งยังเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๓๕ (การให้พื้นที่จําหน่ายสินค้าหรือบริการ) ซึ่งเป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานในภาครัฐหรือเอกชนแห่งอื่นๆ ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว เพื่อสร้างแนวทางการดําเนินงานในรูปแบบ “ประชารัฐ” อย่างเป็นรูปธรรม สำหรับการบริหารจัดการร้านนั้น มูลนิธิออทิสติกไทย บริษัท บอนกาแฟ ประเทศไทย จํากัด และสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) จะเป็นผู้บริหารจัดการร้าน โดยให้คนพิการ (ออทิสติก) ที่ผ่านการฝึกอบรมและสามารถปรุงกาแฟและเครื่องดื่มอื่น ๆ มาประจําร้าน สาขากระทรวงแรงงาน จํานวน ๓ - ๕ คน พร้อมพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษาและคอยดูแลระหว่างการขาย โดยจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนคนพิการรายอื่นให้เข้ามามีโอกาสทดลองขายกาแฟและเครื่องดื่ม เพื่อสร้างโอกาสให้คนพิการได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และเป็นการต่อยอดให้สามารถประกอบอาชีพได้เองในอนาคต ภายในร้านมีการจัดจําหน่ายเครื่องดื่มทั้งร้อนและเย็น เช่น ชาชัก ชามะนาว ชาเขียว โกโก้ นมเย็น กาแฟเนส นํ้าแดงมะนาว น้ำผึ้งมะนาว รวมทั้งกาแฟสด เช่น เอสเพรสโซ่ อเมริกาโน่ คาปูชิโน่ และลาเต้ เป็นต้น โดยฝีมือของบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ รมว.แรงงานกล่าว