กระทรวงแรงงานเปิดให้องค์กรเอกชนขอรับจัดสรรเงินกองทุนต่างด้าวได้แล้ว RSS

 

กระทรวงแรงงานเปิดให้องค์กรเอกชนที่ประสงค์ขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว สามารถยื่นคำร้องขอรับเงินได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อได้ที่กรมการจัดหางาน ดินแดง กรุงเทพฯ

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แจ้งว่า กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว กระทรวงแรงงาน จัดตั้งขึ้นตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวการช่วยเหลือและอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนที่เสนอโครงการหรือแผนงานในการดำเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทำงาน การจัดสวัสดิการ การศึกษา การสาธารณสุข และการให้ความคุ้มครองด้านแรงงานแก่คนต่างด้าว โดยคุณสมบัติขององค์กรเอกชนจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย  ดำเนินกิจกรรมโดยไม่มุ่งหวังผลกำไรทางเศรษฐกิจหรือมุ่งหวังผลทางการเมือง และมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ การศึกษา การสาธารณสุข และ/หรือการให้ความช่วยเหลือด้านแรงงานแก่คนต่างด้าว 

หลักฐานที่ใช้ในการยื่นขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ได้แก่ 1) คำขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ 2) หลักฐานการอนุญาตให้จัดตั้งองค์กรเอกชนพร้อมวัตถุประสงค์ขององค์กร  3) หลักฐานการแต่งตั้งกรรมการพร้อมข้อบังคับขององค์กรเอกชนที่เป็นปัจจุบัน 4) ประวัติองค์กรโดยสังเขป  5) ประวัติผลงานของผู้เสนอโครงการหรือผู้รับผิดชอบโครงการโดยย่อ  6) ผลงานหรือกิจกรรมด้านการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวในช่วงปีที่ผ่านมา  7) แผนที่ตั้งองค์กร โดยให้องค์กรเอกชนที่จะขอรับการจัดสรรเงินฯ จัดทำข้อเสนอของโครงการ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน เป้าหมายการดำเนินงาน ผลผลิต ตัวชี้วัด และวงเงินซึ่งมีรายละเอียดที่ขอรับการจัดสรร ประมาณการรายจ่ายและแผนการใช้จ่ายเงิน เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการกองทุนฯ ทั้งนี้ โครงการที่ขอรับการจัดสรรฯ จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากส่วนราชการหรือแหล่งทุนอื่น โดยส่งเอกสารไปที่ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10300 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอรับการจัดสรรเงินเพื่อช่วยเหลือและอุดหนุนองค์กรเอกชนได้ทาง https://www.doe.go.th/fund สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว อาคารเล้าเป้งง้วน ชั้น 26 เลขที่ 333 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.02-273-8773 นายอนุรักษ์ กล่าว