แนะ ! คนงานไทยสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ สิทธิประโยชน์เพียบ ! จ่ายครั้งเดียวคุ้มครองตลอดระยะเวลาจ้างงาน RSS

 

กรมการจัดหางาน แนะคนงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศทุกคนสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ และการคุ้มครอง หากประสบอันตราย เสียชีวิต พิการ หรือเกิดปัญหาในต่างประเทศ จ่ายเพียงครั้งเดียว 300-500 บาท แต่ให้การคุ้มครองตลอดระยะเวลาสัญญาจ้างงาน พบขณะนี้ได้ช่วยเหลือไปแล้ว  108 ราย เป็นเงิน  3,745,000   บาท

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จากกรณีที่มีแรงงานไทยประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตที่ต่างประเทศแล้วจะได้รับสิทธิประโยชน์หรือความคุ้มครองหรือไม่นั้น เกี่ยวกับเรื่องนี้ ขอแจ้งให้ทราบว่า กรมการจัดหางานได้จัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือคนหางานซึ่งถูกทอดทิ้งอยู่ในต่างประเทศให้เดินทางกลับประเทศไทย ให้การสงเคราะห์แก่แรงงานไทยซึ่งไปหรือจะไปทำงานในต่างประเทศหรือทายาทโดยธรรมของสมาชิกกองทุนฯ ซึ่งผู้ที่มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ ได้แก่ คนหางานที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศโดยบริษัทจัดหางาน หรือกรมการจัดหางานจัดส่ง ส่วนคนหางานที่แจ้งการเดินทางไปทำงานด้วยตนเองสามารถสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ ได้ตามความสมัครใจ โดยจ่ายค่าสมาชิกฯ ในอัตรา 300 – 500 บาทต่อคนตามอัตรากำหนดของประเทศที่เดินทางไปทำงาน ซึ่งจ่ายเพียงครั้งเดียว แต่คุ้มครองตลอดระยะเวลาสัญญาจ้าง และคุ้มครองต่อไปอีก 5 ปีหากยังทำงานอยู่ในต่างประเทศ โดยสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือมีหลายกรณี เช่น กรณีถูกทอดทิ้งในต่างประเทศจะช่วยเหลือให้กลับประเทศไทย กรณีทุพพลภาพ กรณีประสบอันตรายทั้งก่อนไปและทำงานแล้ว สงเคราะห์เป็นค่ารักษาพยาบาล หรือประสบปัญหาต่างๆ ในต่างประเทศตามที่กฎหมายกำหนด สงเคราะห์เป็นค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น โดยจะได้รับการสงเคราะห์ไม่เกินคนละ 30,000 บาท ส่วนกรณีเสียชีวิตในต่างประเทศ สงเคราะห์เงินจำนวน 40,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการจัดการศพเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 40,000 บาท กรณีถูกเลิกจ้างจากสาเหตุการประสบอันตราย สงเคราะห์คนละ 15,000 บาท  หากต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนสิ้นสุดการเป็นสมาชิกกองทุนฯ เนื่องจากเป็นโรคต้องห้าม โดยทำงานไม่ถึง 6 เดือน สงเคราะห์คนละ 25,000 บาท ทำงานมากกว่า 6 เดือน สงเคราะห์ 15,000 บาท รวมทั้งจากปัญหาความไม่สงบ ภัยธรรมชาติ โรคระบาด ซึ่งทางการของประเทศนั้น ๆ ประกาศกำหนดแล้ว หรือค่าจ้างทนายความเนื่องจากถูกดำเนินคดีอาญาในความผิดซึ่งมิได้กระทำโดยเจตนา เป็นต้น ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – พฤษภาคม 2561 กรมการจัดหางานได้ ช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศแล้ว  108 ราย คิดเป็นเงิน    3,745,000   บาท  เป็นการสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต จำนวน 60 ราย เป็นเงิน 2,380,000 บาท กรณีตรวจโรคไม่ผ่าน จำนวน 13 ราย เป็นเงิน 315,000 บาท กรณีทุพพลภาพ จำนวน 35 ราย เป็นเงิน 1,050,000 บาท

นายอนุรักษ์ ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่า รวมทั้งมีความมั่นใจในการไปทำงานต่างประเทศ โดยมีกองทุนฯ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับตนเองและครอบครัว หากต้องประสบปัญหาที่ไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ จึงขอเชิญชวนคนงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศด้วยวิธีแจ้งการทำงานด้วยตนเองสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ชั้น 10 อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 บริเวณกระทรวงแรงงาน โทร. 0 2245 6710 -11 หรือโทร.สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน