ประกาศ.. แรงงานต่างด้าวบัตรผู้ไม่มีสถานะสัญชาติไทย/บัตรแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ต้องได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานก่อนจึงสามารถเปลี่ยนนายจ้าง เปลี่ยนท้องที่ทำงานหรือสถานที่ทำงานได้ RSS

 

ประกาศ.. แรงงานต่างด้าวบัตรผู้ไม่มีสถานะสัญชาติไทย/บัตรแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ต้องได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานก่อนจึงสามารถเปลี่ยนนายจ้าง เปลี่ยนท้องที่ทำงานหรือสถานที่ทำงานได้

แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่มีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย(บัตรสีชมพู) และมีความประสงค์จะเปลี่ยนนายจ้าง เปลี่ยนท้องที่ทำงาน หรือสถานที่ทำงาน ต้องขอรับใบรับรองการอนุญาตจากกรมการจัดหางานก่อน หากฝ่าฝืนนายจ้าง/สถานประกอบการต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวหนึ่งคน แรงงานต่างด้าวต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2559 – วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา พบว่ามีแรงงานต่างด้าวจำนวนหนึ่งมีความประสงค์จะเปลี่ยนนายจ้าง เปลี่ยนท้องที่ทำงาน หรือสถานที่ทำงานจากนายจ้างรายเดิมที่ได้ขอไว้ในบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย(บัตรสีชมพู) กรมการจัดหางานขอแจ้งว่า แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่มีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย(บัตรสีชมพู) และมีความประสงค์จะเปลี่ยนนายจ้าง เปลี่ยนท้องที่ทำงาน หรือสถานที่ทำงาน จะต้องแจ้งกรมการจัดหางานเพื่อขอรับใบรับรองการอนุญาตก่อนจึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงนายจ้างหรือสถานที่ทำงานใหม่ได้ โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่จะออกหนังสือรับรองการอนุญาตไว้เป็นหลักฐานก่อน จากนั้นให้นายจ้างประสานศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัดหรือสาขากรุงเทพมหานครเพื่อขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวฯได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป ซึ่งหากตรวจพบนายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงาน แต่ไม่ได้อนุญาตให้ทำงานกับตนเอง จะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน ส่วนคนต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทำงานแต่ฝ่าฝืนเงื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนดไว้ คือ ไม่ทำงานตามประเภทหรือลักษณะงานและกับนายจ้าง ณ ท้องที่ หรือสถานที่และเงื่อนไขตามที่ได้รับใบอนุญาต ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694