กระทรวงแรงงาน ระดมทุกภาคส่วน หาทิศทางอนาคต ให้กับผู้ที่อยู่ในวัยแรงงาน RSS

 

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาระดมความเห็น เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล” (Digital labour Market Transformation) หาแนวทางเตรียมพร้อมทิศทางอนาคตให้กับผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานที่เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เลือกเดินทางในเส้นทางอาชีพได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับตลาดแรงงาน โดยมี นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน ร่วมการสัมมนา ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย จัดหางานจังหวัด และข้าราชการกรมการจัดหางาน  นักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์ เป็นต้น และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 275 คน

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเปิดการสัมมนาระดมความเห็น เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล” (Digital labour Market Transformation) ว่า รัฐบาล โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) เป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้แนวคิดไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งการขับเคลื่อนสู่ความเป็นดิจิทัลมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆด้าน โดยเฉพาะการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพ โดยในส่วนของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้กำหนดเป้าหมายจะพัฒนาแรงงานของประเทศให้เป็นแรงงานที่มีศักยภาพสูงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างการทำงานของกำลังแรงงานที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยในการผลิตที่ส่งผลให้กำลังแรงงานต้องใช้ความรู้ในการทำงานที่สูงขึ้น (Knowledge based workforce)

การสัมมนาในวันนี้ จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ นักวิชาการแรงงาน ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูลความต้องการแรงงาน และด้านกำลังแรงงาน เพื่อทราบถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล และช่วยกันชี้ทิศทางอนาคตให้กับผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานที่เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เลือกเดินทางในเส้นทางอาชีพได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับตลาดแรงงาน เนื่องจากการวิเคราะห์แนวโน้มและทิศทางของตลาดแรงงานที่ผ่านมานั้นได้รวบรวมข้อมูลทั้งจากภายในหน่วยงานของกรมการจัดหางาน เช่น การให้บริการจัดหางาน การไปทำงาน

ต่างประเทศ การทำงานของคนต่างด้าว เป็นต้น และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ เช่น สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น ในการจัดทำบทวิเคราะห์ที่ผ่านมา ซึ่งมีข้อจำกัดทั้งด้านบุคลากร ข้อมูล และกระบวนการวิเคราะห์ที่ยังไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของตลาดแรงงานที่ชัดเจนได้ ทั้งในด้านความต้องการแรงงาน และกำลังแรงงาน ประกอบกับประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิทัลตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลให้ภาครัฐมีนโยบายเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมจากยุคอุตสาหกรรม ไปสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม หรือไทยแลนด์ 4.0 อันจะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทำงานของกำลังแรงงานที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารเป็นปัจจัยในการผลิต

ด้านนายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายของรัฐบาล เพราะปฏิเสธไม่ได้ว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นพลังหลักที่ขับเคลื่อนภาคธุรกิจ-อุตสาหกรรม โดยการกำหนดทิศทางการพัฒนาทุนมนุษย์ และทักษะอาชีพของกำลังแรงงานให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการกำหนดแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานในยุคดิจิทัลต่อไป