อกนร. มีมติเห็นชอบให้แรงงาน 3 สัญชาติ ที่เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สามารถขอหนังสือคนประจำเรือได้ RSS

 

อกนร. มีมติเห็นชอบให้แรงงาน 3 สัญชาติ ที่เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สามารถขอหนังสือคนประจำเรือได้

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (อกนร.) มีมติเห็นชอบให้แรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมาที่เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 สามารถจัดทำทะเบียนประวัติ และขอรับหนังสือคนประจำเรือ (Seabook) เพื่อทำงานในกิจการประมงทะเลได้ พร้อมขยายระยะเวลาการดำเนินการออกไปอีก 60 วัน 

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (อกนร.) ครั้งที่ 3/2561 โดยมีนายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน  นางเพชรรัตน์  สินอวย  อธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น เข้าร่วมประชุม

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (อกนร.) ว่า ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมง โดยสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 และกรมประมงได้ออกประกาศให้คนต่างด้าวจัดทำทะเบียนประวัติและยื่นคำขอรับ Seabook ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 ขณะเดียวกัน กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศเรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถยื่นคำขอรับหนังสือคนประจำเรือเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561 

จากตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ได้กำหนดให้แรงงานต่างด้าวที่จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อการทำงานดังกล่าว ต้องเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรก่อนหรือในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 และ (1) ระยะเวลาการอนุญาตสิ้นสุดลงแต่ไม่ได้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร (2) ระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรยังเหลืออยู่ (3) ไม่มีรอยตราประทับตรวจหนังสือเดินทางขาเข้าในหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคล แต่มีหลักฐานการจัดทำทะเบียนประวัติหรือบัตรประจำตัวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ดังนั้น เพื่อให้คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง แต่ไม่ได้รับวีซ่าทำงาน ภายหลังวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 สามารถเข้าจัดทำทะเบียนประวัติ รับหนังสือคนประจำเรือ (Seabook) ขอรับการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ซึ่งจะสามารถจัดหาแรงงานต่างด้าวซึ่งมีเอกสารแสดงตนอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาทำงานในกิจการประมงทะเลได้เพิ่มขึ้น ที่ประชุม อกนร. จึงมีมติเห็นควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อให้พิจารณาดังนี้  1.  มอบหมายกระทรวงมหาดไทย โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ออกประกาศกระทรวงมหาดไทยให้ครอบคลุมคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายหลังวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561  และ 2.  ขอขยายระยะเวลาการดำเนินการออกหนังสือคนประจำเรือ (Seabook) ไปอีก 60 วัน 

ด้านนางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยถึงผลความคืบหน้าการจัดทำหนังสือคนประจำเรือ ตามมาตรา 83 ที่ศูนย์ OSS ว่า ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2561 มีนายจ้าง  จำนวน 1,768 ราย มาแจ้งความต้องการแรงงานต่างด้าว จำนวนทั้งสิ้น 24,260 คน แรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนคนประจำเรือตั้งแต่วันที่ 3-14 ธันวาคม 2561 จำนวนทั้งสิ้น 471 คน เป็นเมียนมา 320 คน คิดเป็นร้อยละ 67.94 ลาว 12 คน คิดเป็นร้อยละ 2.54 และกัมพูชา 139 คน คิดเป็นร้อยละ 29.52 ของผู้ที่มาจัดทำ Seabook โดยจังหวัดที่มาดำเนินการ 5 ลำดับแรกได้แก่ 1. ปัตตานี 2. ชุมพร 3. ระยอง 4. ตราด 5. สมุทรสงคราม