​แรงงานต่างด้าวในกิจการประมงและแปรรูปสัตว์น้ำ สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ภายในกลุ่ม แต่ไม่สามารถเปลี่ยนไปทำงานในกิจการอื่นได้ RSS

 

กรมการจัดหางาน แจงแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำสามารถเปลี่ยนไปทำงานกับนายจ้างรายอื่นได้ภายในกลุ่มโดยไม่จำกัดจำนวนนายจ้าง และจังหวัด ขณะเดียวกัน แรงงานต่างด้าวในกิจการอื่นก็สามารถเปลี่ยนไปทำงานกับนายจ้างรายใหม่ในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำได้ แต่ไม่อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำเปลี่ยนไปทำงานในกิจการอื่นได้ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับถึง 20,000 บาท

นายสิงหเดช ชูอำนาจ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานได้กำหนดแนวทางการเปลี่ยนไปทำงานกับนายจ้างรายใหม่ของแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวมีประสิทธิภาพและอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ดังนี้คือ 1.อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ภายในกลุ่มโดยไม่จำกัดจำนวนนายจ้างและจังหวัดที่ทำงาน 2.อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวในกิจการอื่นๆสามารถเปลี่ยนประเภทงาน/นายจ้าง/ท้องที่ทำงาน/สถานที่ทำงาน เพื่อไปทำงานในกิจการประมงทะเลหรือกิจการแปรรูปสัตว์น้ำได้ 3.ไม่อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล เปลี่ยนนายจ้าง/ท้องที่ทำงาน/สถานที่ทำงาน/ลักษณะงาน เพื่อไปทำงานในกิจการอื่นๆที่ไม่ใช่กิจการประมงทะเล และ4.ไม่อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ เปลี่ยนนายจ้าง/ท้องที่ทำงาน/สถานที่ทำงาน/ลักษณะงาน เพื่อไปทำงานในกิจการอื่นๆที่ไม่ใช่กิจการแปรรูปสัตว์น้ำ

นายสิงหเดชฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า แรงงานต่างด้าวที่ทำงานไม่ตรงกับท้องที่หรือสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทำงานจะมีความผิดตามพ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ขณะที่นายจ้างรับคนต่างด้าวเข้าทำงานไม่ตรงกับท้องที่หรือสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทำงานจะมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือที่สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694