เผยยอดแรงงาน 3 สัญชาติ เข้า-ออก ช่วงสงกรานต์กว่า 5.3 แสนคน ย้ำกลับหลัง 31 พ.ค.2562 ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม RSS

 

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ ขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนที่ร่วมกันดูแล อำนวยความสะดวก รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และทำความเข้าใจในระเบียบและขั้นตอนการเดินทางเข้า-ออกของแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมาช่วงเทศกาลสงกรานต์  ด้านกรมการจัดหางานเผยช่วง 5 - 30 เมษายนที่ผ่านมา มีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ  เดินทางเข้า-ออกทั้งสิ้น 532,677 คน เป็นสัญชาติเมียนมามากที่สุด พร้อมเน้นย้ำแรงงานต่างด้าวกลับช่วง 1-31 พฤษภาคม 2562 ต้องเสียค่าธรรมเนียม 2,000 บาท และหลัง 31 พฤษภาคม 2562 หากนายจ้างจะจ้างแรงงานต่างด้าวทำงานในประเทศไทย ต้องนำเข้ามาทำงานตามระบบ MOU เท่านั้น 

นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนที่ช่วยกันดูแล อำนวยความสะดวกรวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และทำความเข้าใจในระเบียบและขั้นตอนการเดินทางเข้า-ออกของแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมาช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่ถือหนังสือเดินทาง เอกสารแทนหนังสือเดินทาง หรือเอกสารรับรองบุคคลที่ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant L-A) และทำงานในประเทศไทยในตำแหน่งกรรมกร คนรับใช้ในบ้าน ผู้ประสานงานด้านภาษา และช่างเครื่องยนต์ในเรือประมงทะเล รวมถึงผู้ติดตามซึ่งอายุไม่เกิน 18 ปี ที่ได้รับการตรวจลงตราวีซ่าประเภทผู้ติดตาม เดินทางเข้า-ออกประเทศเพื่อกลับบ้านไปร่วมประเพณีสงกรานต์ระหว่างวันที่ 5-30 เมษายน 2562 โดยยกเว้นค่าธรรมเนียม Re-Entry จำนวน 1,000 บาท  ซึ่งตั้งแต่วันที่ 5 - 30 เมษายน 2562 มีแรงงานกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรไทย จำนวนทั้งสิ้น 532,677 คน โดยเดินทางออกจำนวน 241,521 คน และเดินทางเข้าจำนวน 291,156 คน เป็นสัญชาติเมียนมามากที่สุด จำนวน 330,604 คน  รองลงมาเป็นสัญชาติกัมพูชา จำนวน 106,883 คน และสัญชาติลาว จำนวน 95,190 คน โดยผู้ที่เดินทางเข้ามาจะมีทั้งกลุ่มแรงงานกลับบ้านช่วงสงกรานต์ กลุ่มที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทย และกลุ่มนำเข้าตามระบบ MOU ซึ่งเฉลี่ยประมาณ 33,000 คนต่อเดือน โดยในปี 2561 ที่ผ่านมามีแรงงานต่างด้าวเข้า-ออก จำนวน 240,251 คน ซึ่งพบว่าในปี 2562 มีแรงงานต่างด้าวเข้า-ออกเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 292,426 คน คิดเป็น 121.72 % ขณะที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่มีสถิติเข้า-ออก สูงสุด 10 ลำดับแรก คือ 1. ตม.จว.ตาก 2. ตม.จว.สระแก้ว 3. ตม.จว.อุบลราชธานี  4. ตม.จว.มุกดาหาร  5. ตม.จว.จันทบุรี 6. ตม.จว.ระนอง 7. ตม.จว.กาญจนบุรี  8. ตม.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 9. ตม.จว.เชียงราย และ 10. ตม.จว.นครพนม 

นางเพชรรัตน์ฯ กล่าวย้ำเตือนว่า ขณะนี้พ้นกำหนดระยะเวลายกเว้นค่าธรรมเนียม Re-Entry จำนวน 1,000 บาท แล้ว ดังนั้น หากแรงงานต่างด้าวกลับช่วง 1-31 พฤษภาคม 2562 ต้องเสียค่าธรรมเนียม 2,000 บาท และต้องขอรับวีซ่าใหม่ โดยอยู่ได้เท่าสิทธิเดิมที่ได้รับอนุญาต แต่หากหลังจากวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 จะเข้ามาทำงานอีกไม่ได้ หากนายจ้างประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวคนเดิมทำงานในประเทศไทยต่อไป จะต้องนำแรงงานคนเดิมกลับเข้ามาทำงานตามระบบ MOU เท่านั้น โดยในปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61 – เม.ย.62) มีการนำเข้าแรงงาน

ต่างด้าวตาม MOU เพื่อเข้ามาทำงานในประเทศไทย จำนวน 230,400 คน ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือโทร.สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน