ชื่นมื่น ไทย-ลาว ร่วมหารือกำหนดแนวทางดำเนินการ หลังใบอนุญาตทำงานของแรงงานลาวจะหมดอายุ RSS

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานของไทยให้การต้อนรับหัวหน้ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานและจัดหางานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมแห่ง สปป. ลาว ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมระดับวิชาการไทย-ลาว ณ โรงแรม รอยัล แม่โขง หนองคาย จ.หนองคาย สองฝ่ายร่วมหารือกำหนดแนวทางการดำเนินการกับแรงงานลาวที่ทำงานในไทย หลังใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ในกลุ่มประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ และกลุ่มซึ่งใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เมื่อวันที่ 5-6 มิถุนายน 2562 ที่โรงแรมรอยัล แม่โขง หนองคาย จ.หนองคาย นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แห่งราชอาณาจักรไทย เป็นหัวหน้าคณะและประธานร่วมฝ่ายไทยกล่าวเปิดการประชุมระดับวิชาการไทย-ลาว จากนั้น นางอานุสอน คำสิงสะหวัด หัวหน้ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานและจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หัวหน้าคณะและประธานร่วมฝ่าย สปป.ลาว  กล่าวตอบ โดยอธิบดีกรมการจัดหางานได้แจ้งการดำเนินการเพื่อให้มีการจ้างแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามระบบ MOU เพื่อสกัดกั้นและต่อต้านการค้ามุษย์ด้านแรงงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้แรงงานลาวที่ได้รับอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้รับการคุ้มครองแรงงานและได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ ตามกฎหมายไทย ขณะเดียวกันหัวหน้ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานฯ ได้แสดงความคิดเห็นและกล่าวชื่นชมต่อหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทยที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เต็มไปด้วยมิตรไมตรี และจัดการประชุมระดับวิชาการไทย-ลาว ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี 

ที่ประชุมได้ปรึกษาหารือและเห็นชอบร่วมกันในประเด็นต่างๆ คือ 1. วิธีดำเนินการกับแรงงานลาวที่ทำงานในประเทศไทย ซึ่งใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 (ประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ) และวันที่ 31 มีนาคม 2563  2. การแก้ไขข้อตกลงด้านการจ้างแรงงาน (Agreement) ที่ได้ลงนามไปเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวที่ทำงานในประเทศไทยที่ใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 (ประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ) จำนวน 1,314 คน และ 31 มีนาคม 2563 จำนวน 58,432 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 59,746 คน เป็นกลุ่มที่มีหนังสือเดินทาง 29,513 คน มีเอกสารรับรองแทนหนังสือเดินทาง (CI) 28,531 คน และอื่นๆ 1,702 คน

ทั้งนี้ ฝ่ายไทยเน้นย้ำว่าแรงงานลาวที่ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะได้รับการคุ้มครองเท่าเทียมกับแรงงานไทยและแรงงานชาติอื่นๆ ในราชอาณาจักรไทยตามกฎหมายและข้อบังคับของไทย โดยมีกลไกการร้องเรียนที่แรงงานลาวสามารถร้องเรียนได้หลายช่องทาง เช่น ร้องเรียนผ่านสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 หรือที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด เป็นต้น สำหรับการประชุมครั้งต่อไปฝ่าย สปป.ลาวยินดีจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่ สปป. ลาว ซึ่งการประชุมระดับวิชาการไทย-ลาว ในครั้งนี้จะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอย่างยั่งยืนต่อไป

ภายหลังการประชุมได้มีการลงนามในบันทึกการประชุมระดับวิชาการไทย-ลาว เพื่อดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและข้อตกลงด้านการจ้างงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย อย่างไรก็ตาม จะได้นำผลการพิจารณาในครั้งนี้เสนอต่อคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว และคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตามลำดับต่อไป