ผู้ยื่นคำขออนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ!! ต้องเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทจำกัด(มหาชน) มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า1 ล้านบาท RSS

 

ผู้ยื่นคำขออนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ!! ต้องเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทจำกัด(มหาชน) มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า1 ล้านบาท


กรมการจัดหางาน ระบุคุณสมบัติผู้ยื่นคำขออนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ตามพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ.2559 ต้องเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทจำกัด(มหาชน) มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยต้องเป็นทุนของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนทุนทั้งหมด และต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด พร้อมทั้งต้องวางหลักประกันไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท


นายสิงหเดช ชูอำนาจ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ในการยื่นคำขออนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ตามพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ.2559 ซึ่ง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2559 นั้น กรมการจัดหางานขอแจ้งคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอฯ ดังนี้ 1. ต้องเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทจำกัด (มหาชน) 2. มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท 3. ทุนจดทะเบียนต้องเป็นของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนทุนทั้งหมด และจะต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยไม่น้อย กว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4. มีสำนักงานอยู่ในที่ตั้งที่เป็นสัดส่วน เปิดเผย มีหลักแหล่งที่แน่นอน 5. ไม่เป็นผู้รับอนุญาต/ผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชกำหนดนี้ หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานหรือกฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล 6. มีผู้จัดการซึ่งเป็นกรรมการที่มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม อันได้แก่ 1) มีสัญชาติไทย 2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 3) ไม่เป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือผู้จัดการของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับอนุญาตหรือในขณะที่นิติบุคคลนั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชกำหนดนี้ หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานหรือกฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล 4) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 5) ไม่เป็นผู้มีหรือเคยมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 6) ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดที่กฎหมายบัญญัติให้ถือเอาการกระทำโดยทุจริตเป็นองค์ประกอบ หรือในความผิดตามพระราชกำหนดนี้หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานหรือกฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล และ 7) ต้องวางหลักประกันไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาทกับอธิบดีกรมการจัดหางานเพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ โดยสามารถวางเป็นเงินสด พันธบัตรของรัฐบาลไทย หรือสัญญาค้ำประกันของธนาคาร


นายสิงหเดชฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ประสงค์ยื่นคำขออนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ สามารถสอบถามขั้นตอนและยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบคำขอที่ถูกต้องและครบถ้วนได้ที่ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โทร.02-245-0964 หรือ 02-248-2278 ในส่วนภูมิภาค สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดที่สำนักงานของบริษัทตั้งอยู่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694 สำหรับเอกสารประกอบการ ยื่นขออนุญาตสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th