กรมการจัดหางาน จัด “มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และ วันนัดพบแรงงานจังหวัดอุดรธานี” มีงานว่างรองรับกว่า 3,000 อัตรา RSS

 

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ที่อุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดอุดรธานี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์ และวันนัดพบแรงงานจังหวัดอุดรธานี” จัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2562 โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวรายงาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธี  ทั้งนี้ นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ

นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางาน ได้จัดโครงการมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และนัดพบแรงงานจังหวัดอุดรธานีขึ้น เพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพของประชาชนให้เป็นที่แพร่หลาย เพิ่มโอกาสให้ผู้ประสงค์จะหางานทำ ผู้ต้องการเปลี่ยนงานได้เลือกตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ ทั้งยังได้สมัครงานกับนายจ้าง/ สถานประกอบการโดยตรง ขณะเดียวกันนักเรียน นักศึกษา ผู้ว่างงาน คนหางานก็ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านอาชีพ สามารถใช้เป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม เป็นการลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้อีกทางหนึ่งภายในงานมีนายจ้าง/สถานประกอบการทั้งในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมรับสมัครและสัมภาษณ์งานจำนวน 40 แห่ง เช่น บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จำกัด สาขาอุดรธานี บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) โรบินสัน อุดรธานี บริษัท ปิโตเลี่ยมไทย จำกัด โรงแรม เดอ ปริ้นเซส อุดรธานี บริษัท โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ สาขาอุดรธานี เป็นต้น ตำแหน่งงานว่าง 36 ตำแหน่ง 3,500 อัตรา เช่น พนักงานขาย แคชเชียร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานคลังสินค้า พนักงานบริการลูกค้า พนักงานบัญชี เจ้าหน้าที่การตลาด ช่างซ่อมบำรุง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการหางานผ่านตู้งาน (Job Box) มีกิจกรรมการแสดงอาชีพตามแนวพระราชดำริด้านการส่งเสริมอาชีพเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ การสาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระ 25 อาชีพ เช่น การทำผ้ามัดย้อม การวาดลายผ้า การทำเทียนเจล การสร้างตะกร้าพลาสติก การจัดดอกไม้สด การทำคอกเทลน้ำผลไม้ การทำการแฟสด ชาเขียว ชาไทย การทำช่อดอกไม้ใบเตย ร่วมทั้งมีการอภิปรายอาชีพเสริมแนวใหม่ “มนุษย์เงินเดือนก็ทำได้ รับรองไม่ตกเทรนด์” และยังมีการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ภาครัฐ และภาคเอกชนในจังหวัดอุดรธานี ให้คำปรึกษาด้านอาชีพ การแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ผู้สูงอายุ เกษตรกร  แม่บ้านที่ได้นำความรู้ตามแนวพระราชดำริไปประกอบอาชีพอีกด้วยปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวอีกว่า การจัดงานในวันนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชน โดยน้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตสืบไป