ด่วน ! เปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ ไปทำงานเกาหลีใต้ 25-26 กรกฎาคมนี้เท่านั้น RSS

 

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ เพื่อไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) ในกิจการอุตสาหกรรมการผลิต เกษตรกรรม/ปศุสัตว์ และก่อสร้าง ผู้ผ่านการทดสอบภาษามีสิทธิยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี สมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562 ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน เขตดินแดง เพียงแห่งเดียวเท่านั้น จัดส่งโดยรัฐ ไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่เสี่ยงถูกหลอกเสียเงินฟรี

นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน แจ้งว่า กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ 25 เพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างงานแรงงานต่างชาติ ในประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต เกษตรกรรม/ปศุสัตว์ และก่อสร้าง โดยคุณสมบัติผู้สมัครจะต้องเป็นคนที่เคยเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเดินทางกลับตามกำหนดระยะเวลาการจ้างงาน โดยเดินทางกลับประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นมา และมีความประสงค์เดินทางกลับเข้าไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีอีกครั้งหนึ่ง เป็นเพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 18-39 ปีบริบูรณ์ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ และไม่เป็นโรคที่ทางการเกาหลีกำหนด เช่น ไวรัสตับอักเสบบี เอดส์ ซิฟิลิส วัณโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมายไทยหรือ สาธารณรัฐเกาหลี และไม่มีประวัติการถูกลงโทษถึงขั้นจำคุก เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติการถูกเนรเทศ หรือเคยถูกปฏิเสธการเข้าสาธารณรัฐเกาหลี และไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ไม่เคยพำนักอาศัยในสาธารณรัฐเกาหลีด้วยวีซ่า E-9 หรือ E-10 หรือ วีซ่า E-9 และ E-10 รวมกัน 5 ปี หรือมากกว่า 5 ปี 

หลักฐานการสมัคร ได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ซึ่งยังไม่หมดอายุการใช้งาน สำเนาหนังสือเดินทางที่ใช้เดินทางออกจากสาธารณรัฐเกาหลี (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร พื้นหลังสีขาว สมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ เพียงแห่งเดียวเท่านั้น 

“การเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีในครั้งนี้ ผู้สมัครที่มีรายชื่อผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีเท่านั้นจึงจะมีสิทธิยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีได้ และขอย้ำเตือนว่าอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีได้ เพราะนายจ้างเกาหลีจะเป็นผู้คัดเลือกเท่านั้น หากคนหางานใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทร. 0-2245-9429, 0-2245-6716 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน” นางเพชรรัตน์ฯ กล่าว