แจ้งแรงงานไทยที่อยู่ในเกาหลีอย่างผิดกฎหมาย... เดินทางออกนอกเกาหลีด้วย ความสมัครใจภายในเดือนธันวาคม 2559 นี้ RSS

 

แจ้งแรงงานไทยที่อยู่ในเกาหลีอย่างผิดกฎหมาย... เดินทางออกนอกเกาหลีด้วยความสมัครใจภายในเดือนธันวาคม 2559 นี้

กรมการจัดหางาน ประกาศแจ้งแรงงานไทยที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลีอย่างผิดกฎหมาย ให้แจ้งการเดินทางออกนอกประเทศด้วยความสมัครใจภายในเดือนธันวาคม 2559 นี้ ผู้ที่สมัครใจเดินทางกลับประเทศจะได้รับสิทธิลดหย่อนการห้ามเข้าประเทศซึ่งผู้เสียหายที่เคยถูกปฏิเสธห้ามเข้าเมืองเนื่องจากพำนักอยู่อย่างผิดกฎหมายในระยะเวลาก่อนหน้าก็สามารถได้รับสิทธิตามข้อยกเว้นนี้ด้วยเช่นกัน

นายสิงหเดช ชูอำนาจ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐเกาหลีแจ้งประกาศเชิญชวนให้ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลีอย่างผิดกฎหมาย แจ้งการเดินทางออกนอกประเทศด้วยความสมัครใจตามโครงการเดินทางออกโดยสมัครใจ ซึ่งได้ขยายระยะเวลาต่อเนื่องไปจนถึงเดือนธันวาคม 2559 นี้ โดยมีขั้นตอนคือ ผู้ที่สมัครใจเดินทางเตรียมหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งาน และ ตั๋วเครื่องบินเพื่อเดินทางกลับประเทศของตน โดยเดินทางไปแจ้งด้วยตนเองที่สำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมืองได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการแจ้ง ซึ่งผู้ที่เดินทางออกด้วยความสมัครใจตามโครงการดังกล่าวจะได้รับสิทธิลดหย่อนการห้ามเข้าประเทศซึ่งผู้เสียหายที่เคยถูกปฏิเสธห้ามเข้าเมืองเนื่องจากพำนักอยู่อย่างผิดกฎหมายในระยะเวลาก่อนหน้าก็สามารถได้รับสิทธิตามข้อยกเว้นนี้ด้วยเช่นกัน

อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการจัดหางานขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่พำนักอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลีทราบหรือประชาชนที่มีญาติอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลีแจ้งให้ญาติรับทราบ เนื่องจากหากพ้นระยะเวลาที่กำหนดอาจถูกจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายและถูกเนรเทศ รวมทั้งถูกขึ้นบัญชีห้ามเข้าประเทศอีกด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร.02-245-6708-9 ในวันและเวลาราชการ หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694