นายจ้างที่นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศด้วยตนเอง ต้องวางหลักประกัน ณ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน RSS

 

นายจ้างที่นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศด้วยตนเองต้องวางหลักประกัน ณ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน

กรมการจัดหางาน แจงขั้นตอนการวางหลักประกันของนายจ้างที่นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศด้วยตนเอง ตามพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ.2559 ระบุให้นายจ้างต้องวางหลักประกัน เพื่อประกันในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการที่นายจ้างได้นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ณ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน

นายสิงหเดช ชูอำนาจ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า นายจ้างที่ประสงค์จะนำคนต่างด้าว มาทำงานในประเทศด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้โดย 1) เมื่อนายจ้างรับบัญชีรายชื่อ (Name List) จากประเทศต้นทางแล้ว ให้ยื่นขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ โดยเสียค่ายื่นคำขอและค่าใบอนุญาตทำงาน 1,000 บาท/คน/ปี 2) นายจ้างจะต้องวางหลักประกันเป็นเงินสด หรือ พันธบัตรของรัฐบาลไทย หรือ สัญญา ค้ำประกันของธนาคาร ณ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน โดยนายจ้างที่นำคนต่างด้าวมาทำงานด้วยตนเองในจำนวนไม่เกิน 99 คน วางหลักประกัน 1,000 บาท ต่อคนต่างด้าว 1 คน หากนำคนต่างด้าวมาทำงานตั้งแต่ 100 คน ขึ้นไป วางหลักประกัน 100,000 บาท 3) สำนักงานจัดหางานจังหวัด/สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ รวบรวมเอกสารที่นายจ้างยื่นขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวส่งให้กับสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวเพื่อพิจารณาตรวจสอบและแจ้งสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ ประเทศต้นทาง และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อพิจารณาตรวจลงตราให้กับคนต่างด้าว 4) นายจ้างนำบัญชีรายชื่อ (Name List) ไปแจ้งนัดศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง โดยสัญชาติ กัมพูชาติดต่อที่ศูนย์ฯจังหวัดสระแก้ว สัญชาติลาวติดต่อที่ศูนย์ฯจังหวัดหนองคาย และสัญชาติเมียนมาติดต่อที่ศูนย์ฯจังหวัดตาก เพื่อนำคนต่างด้าวมาอบรมก่อนที่จะเดินทางไปทำงานกับนายจ้าง

กรมการจัดหางานจึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างทราบ โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน โทร. 02-354-1721 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694