กระทรวงแรงงาน จัดสัมมนาวิชาการ “อนาคตตลาดแรงงานไทย” หวังวางแผนผลิต/พัฒนากำลังแรงงาน ตรงความต้องการตลาด RSS

 

วันนี้ (8 ส.ค.2562) ที่ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน  ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง “อนาคตตลาดแรงงานไทย (The Way Forward of Thai Labour Market)” โดยมี นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย คณาจารย์จากสถาบันการศึกษา ครูแนะแนว ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นักวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน จำนวน 370 คน

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีนโยบายหลักในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และนโยบายเร่งด่วนด้านการยกระดับศักยภาพแรงงานเป็นกรอบในการดำเนินการพัฒนาประเทศ ตามวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลที่มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21 “กำลังแรงงาน” ถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การพัฒนากำลังแรงงานจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งการกำหนดทิศทางการพัฒนากำลังแรงงานให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นนั้นจะสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยจากเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และการดำเนินการดังกล่าวจะสำเร็จได้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการกำหนดแนวทางการพัฒนากำลังแรงงานให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานไทยในอนาคต ทั้งนี้ การศึกษาวิจัยจะทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งการสัมมนาในวันนี้จะเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานการศึกษาวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ อันจะเป็นข้อมูลสำคัญและนำมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังแรงงานให้สอดคล้องกับทิศทางของตลาดแรงงานในอนาคตต่อไป

ด้าน นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานมีเป้าหมายพัฒนาแรงงานของประเทศให้เป็นแรงงานที่มีศักยภาพสูง มีงานทำ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี” ปัจจุบันนวัตกรรมมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทำงานของกำลังแรงงานที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยในการผลิต จึงเป็นเหตุให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนต้องเตรียมความพร้อมและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะกำลังแรงงานที่จะต้องใช้ทักษะความรู้ในการทำงานที่สูงขึ้น (Knowledge based Workforce) กรมการจัดหางาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการวิเคราะห์ วิจัยทิศทางของตลาดแรงงาน จึงได้จัดทำโครงการศึกษาวิจัยทิศทางการจ้างงานของประเทศ และนำผลการศึกษามาเผยแพร่โดยจัดสัมมนาวิชาการประจำปี 2562 ขึ้น ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการและนักวิชาการด้านแรงงานที่มีชื่อเสียง