ลูกเรือประมงไทยที่ถูกลอยแพในโซมาเลีย ชุดสุดท้ายกลับถึงไทยแล้ว 14 คน อีก 6 คน อยู่ทำงานต่อกับนายจ้างอิหร่าน RSS

 

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ต้อนรับลูกเรือประมงไทยที่ถูกลอยแพกลางทะเลในเขตประเทศโซมาเลีย จำนวน 14 คน ซึ่งเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเรียบร้อยแล้ว เมื่อเวลา 07.25 น. วันนี้ (30 ส.ค.) โดยลูกเรือทั้ง 14  คน มอบพวงมาลัยเพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้ความช่วยเหลือในการเดินทางกลับประเทศไทยได้โดยสวัสดิภาพ ทั้งนี้ รมว.แรงงานได้เน้นย้ำแรงงานไทยที่จะไปทำงานต่างประเทศให้ไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพราะจะได้รับการคุ้มครองและไม่ถูก เอารัดเอาเปรียบ และต้องแจ้งการเดินทางกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พร้อมสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ เพื่อสิทธิประโยชน์ของแรงงานหากประสบปัญหาในต่างประเทศ ส่วนการติดตามเงินค่าจ้างค้างจ่ายในการทำงานจากนายจ้าง รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่แรงงานจะได้รับนั้น กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดูแลให้ความช่วยเหลือต่อไป 

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังให้การต้อนรับแรงงานไทยว่า   ในวันนี้เป็นการเดินทางกลับของลูกเรือประมงไทยที่ถูกลอยแพในประเทศโซมาเลีย เรือวาดานี 2  จำนวน 14 คน ซึ่งเป็นชุดสุดท้าย ส่วนอีก 6 คน ทำงานต่อกับนายจ้างอิหร่าน เป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์ 5 คน สุรินทร์ 2 คน สมุทรสาคร 2 คน สกลนคร 1 คน  อุบลราชธานี 1 คน นครพนม 1 คน อุทัยธานี 1 คน และระนอง 1 คน เดินทางไปโดยไม่ได้แจ้งกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และพบว่าเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศของกรมการจัดหางาน จำนวน 6 คน โดยแรงงานที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ จะได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ เป็นค่าพาหนะ (ในต่างประเทศ) ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท นอกจากนี้ กรมการจัดหางานจะได้ประสานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พม.) ให้การช่วยเหลือค่าพาหนะ ค่าอาหาร ให้แก่แรงงานไทยในการเดินทางกลับภูมิลำเนา ตลอดจนติดตามสิทธิประโยชน์ให้แก่แรงงานไทย เช่น ค่าจ้างค้างจ่าย เป็นต้น และจะดำเนินการทางคดี หากตรวจสอบพบว่ามีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537  ทั้งนี้ กรมการจัดหางานได้ร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อำนวยความสะดวกโดยจัดรถรับ-ส่ง พร้อมจัดหาที่พักให้แก่แรงงานก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนา และจากนี้จะได้สอบข้อเท็จจริงจากแรงงานไทย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมการ   จัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พม.) และเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานต่อไป 

รมว.แรงงาน เน้นย้ำให้ผู้ประสงค์จะไปทำงานในต่างประเทศเดินทางไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และต้องแจ้งการเดินทางกับกรมการจัดหางาน พร้อมสมัครเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ โดยมีอัตราค่าสมัครสมาชิก 300-500 บาท แตกต่างกันตามประเทศที่จะเดินทางไปทำงาน ทั้งนี้เพื่อจะได้รับการคุ้มครอง ดังเช่น กรณีของลูกเรือประมงไทยที่ประสบปัญหาถูกทอดทิ้งอยู่ในต่างประเทศ ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากนายจ้าง ซึ่งแรงงานไทยที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ ก็จะได้รับความช่วยเหลือตามสิทธิ ส่วนแรงงานไทยที่ลักลอบไปทำงาน นอกจากจะต้องอยู่อย่างลำบากและต้องหลบซ่อนแล้วยังถูกเอารัดเอาเปรียบอีกด้วย