ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน พร้อมอธิบดีกรมการจัดหางาน เยี่ยมแรงงานไทยในอิสราเอล RSS

 

รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนางเพชรรัตน์  สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน  และคณะ เยี่ยมแรงงานไทยที่โมชาฟลาคิช อิสราเอล  ได้ให้กำลังใจ ย้ำให้ตั้งใจทำงาน  ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด รู้จักเก็บออม และเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาพัฒนาการเกษตรของไทย ขณะที่นายจ้างพอใจคนงานไทยขยันขันแข็ง แต่มีข้อเสียเรื่องการเปลี่ยนนายจ้าง และบางรายสุขภาพไม่พร้อมทำงาน 

วันที่ 11 กันยายน 2562 - รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนางเพชรรัตน์  สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน และคณะเดินทางไปพบปะนายจ้างและตรวจเยี่ยมแรงงานไทย ณ โมชาฟลาคิช (Lakhish)  ซึ่งเป็นไร่องุ่นที่จ้างคนไทยมาทำงานด้านการเกษตร เช่น  ปลูก  ดูแล  ตัดแต่งกิ่ง เก็บผลผลิต  เป็นต้น โดยแรงงานไทยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรน้ำหยด และวิธีดูแลต้นองุ่น ซึ่งองุ่นที่ปลูกในไร่จะมีรสชาติหวาน กรอบอร่อย มีผลโตและดก 

โดย รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จากการพบปะนายจ้างทราบว่า คนงานไทยมีความขยันขันแข็ง แต่มีข้อเสียเรื่องการเปลี่ยนนายจ้าง และยาเสพติด นอกจากนั้น บางรายมีสุขภาพไม่พร้อมจะทำงาน และจากการพูดคุยกับคนงานไทยซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ที่เดินทางมาทำงานได้ประมาณ 1 ปี  ทราบว่ามีรายได้กว่า 40,000 บาท/เดือน โดยนายจ้างจัดหาที่พักให้ ส่วนอาหารคนงานจัดหาเอง สามารถเก็บเงินส่งกลับบ้านได้ประมาณ 30,000 บาท/เดือน 

ทั้งนี้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้กำลังใจ  และขอให้แรงงานไทยตั้งใจทำงาน  ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด รู้จักเก็บออม พยายามเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ เพื่อนำไปประกอบอาชีพและพัฒนาด้านการเกษตรของไทยต่อไป และในโอกาสนี้ ที่ปรึกษารมว.แรงงาน ได้เข้าเยี่ยมคารวะและพบปะหารือข้อราชการกับนางสาวเพ็ญประภา  วงษ์โกวิทเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต 

ปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานในอิสราเอล จำนวน 25,095 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานภาคเกษตร  ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานได้จัดส่งแรงงานไทยไปทำงานตามโครงการความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน (Thai-Israeli Cooperation on the Placement of Workers Project,TIC) ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2555 - 31 กรกฎาคม 2562 มีแรงงานไทยภาคเกษตรเดินทางไปทำงานแล้ว ประมาณ 36,000 คน และมีรายได้ส่งเงินกลับประเทศไทย ประมาณ 20,000 ล้านบาท