รับสมัครไปทำงานไต้หวัน รายได้กว่า 2.2 หมื่นบาท RSS

 

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน รับสมัครพนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้าเพื่อไปทำงานในไต้หวันกับบริษัท Tripod Technology Corporation เพศชายและหญิง จำนวน 42 อัตรา ระยะเวลาการจ้างงาน 3 ปี ค่าจ้างกว่า 22,000 บาทต่อเดือน  สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 กันยายน 2562 สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

นางเพชรรัตน์  สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน แจ้งว่า กรมการจัดหางานรับสมัครงานตำแหน่ง พนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้า (PCB) เพื่อไปทำงานในไต้หวันกับบริษัท Tripod Technology Corporation จำนวน 42 อัตรา (ชาย 24 อัตรา, หญิง 18 อัตรา) คุณสมบัติเป็นเพศชาย อายุ 20 – 40 ปี และเพศหญิง อายุ 20 – 35 ปี วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป ระดับสายตาไม่สั้น ไม่บอดสี ระดับการฟังต้องอยู่ในระดับ 0-25 เดซิเบล (DB) และไม่แพ้กลิ่นหรือน้ำยาสารเคมี หากมีประสบการณ์ทำงานแผงวงจรไฟฟ้า (PCB) จะเป็นการดี อัตราเงินเดือน 23,100 เหรียญไต้หวัน หรือประมาณ 22,865 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 12 กันยายน 2562) ระยะเวลาการจ้างงาน 3 ปี นายจ้างรับผิดชอบค่าโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทยเมื่อทำงานครบสัญญาจ้าง ค่าตรวจสมรรถภาพการได้ยิน และค่าบริการดูแลรายเดือนที่ต้องจ่ายให้แก่บริษัทจัดหางาน ส่วนคนหางานรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัว คือ ค่าโดยสารเครื่องบินไปไต้หวัน/ ค่าตรวจสุขภาพ ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ค่าธรรมเนียมทำใบถิ่นที่อยู่ ค่าอาหารและที่พัก ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ค่าเบี้ยประกันภัยแรงงาน 

หลักฐานการสมัครงาน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสือเดินทางซึ่งยังไม่หมดอายุการใช้งาน (ถ้ามี) สำเนาวุฒิการศึกษา รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว หลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร สมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัครงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 10 ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 กันยายน 2562 

นางเพชรรัตน์ฯ กล่าวย้ำเตือนว่า การรับสมัครงานในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานโดยวิธีรัฐจัดส่ง คนหางานไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ได้แก่ ค่ารูปถ่าย ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพ ค่าตรวจเพิ่มเติมระดับการได้ยินเสียง ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ค่าวีซ่า ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเที่ยวไป ค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ รวมทั้งสิ้นประมาณ 15,000 บาท  ดังนั้น จึงอย่าหลงเชื่อผู้ไม่หวังดีแอบอ้างว่าสามารถช่วยให้ไปทำงานได้ เพราะอาจถูกหลอกเสียเงินฟรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน 02-245 1034 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน