กรมการจัดหางานเปิดบริการลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ สะดวก รวดเร็ว ประหยัด RSS

 

กรมการจัดหางาน นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาให้บริการลงทะเบียนหางาน แจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง แจ้งการเดินทางกลับเข้าไปทำงานต่างประเทศ (Re-entry) และยื่นคำขออนุญาตจัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการ ใช้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา ลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ www.toea.doe.go.th 

นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการปรับเปลี่ยนภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัลและรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของรัฐบาลในการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ “ดิจิทัลไทยแลนด์” ที่สามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรมการจัดหางานได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการด้านการจัดหางานในต่างประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (E-Service) ดังนี้ 1. การลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ 2. แจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง 3. แจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (Re-entry) 4. การขออนุญาตนายจ้างพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศ 5. การขออนุญาตส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศ 6. การขอคัดรายชื่อคนหางาน 7. การขออนุญาตจัดส่งคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ 8. การขอสมัครเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ และ 9. การขอนำคนงานเข้ารับการอบรมกรณีบริษัทจัดหางานจัดส่ง

ทั้งนี้ การให้บริการดังกล่าว เป็นการยกระดับการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการของคนหางานและนายจ้าง/สถานประกอบการ  ใช้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา สามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ www.toea.doe.go.th ขณะนี้ มีผู้มาใช้บริการแล้วจำนวนกว่า 6,000 ครั้ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน นางเพชรรัตน์ฯ กล่าว