รมว.แรงงาน จี้ สถานประกอบการ ยื่นเอกสารตามมาตรา 35 ภายใน 31 ธันวาคม นี้ RSS

 

กระทรวงแรงงาน จี้ นายจ้าง สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ ที่ประสงค์จะให้สิทธิคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา 35 เร่งยื่นเอกสารการให้สิทธิกับกรมการจัดหางาน ภายใน 31 ธันวาคม 2562 นี้ 

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการสร้างงานและการส่งเสริมอาชีพให้คนพิการอยู่อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เลี้ยงตนเองได้ โดยได้มอบหมายให้กรมการจัดหางานเร่งสร้างการรับรู้แก่นายจ้าง/สถานประกอบการเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรา 33 และ 35 แห่งพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 โดยมาตรา 33 ระบุให้หน่วยงานของรัฐหรือนายจ้าง/สถานประกอบการรับคนพิการที่สามารถทำงานได้ในสัดส่วนลูกจ้างคนพิการ 1 คน ต่อลูกจ้าง 100 คน และ มาตรา 35 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการที่ไม่ประสงค์รับคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา 33  และไม่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุนตามมาตรา 34 อาจให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ  จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีพิเศษ  ฝึกงาน  จัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก  ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ซึ่งการยื่นเอกสารการให้สิทธิตามมาตรา 35 ต้องดำเนินการภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

“ ขณะนี้ ใกล้ครบกำหนดระยะเวลาในการขอยื่นเอกสารให้สิทธิคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา 35 แล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานของรัฐ หรือนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ประสงค์จะใช้สิทธิตามมาตรา 35 ยื่นความจำนงกับกรมการจัดหางาน ในท้องที่ๆเป็นที่ตั้งของหน่วยงานของรัฐ หรือนายจ้าง/สถานประกอบการ โดยเขตกรุงเทพมหานคร แจ้งที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และในจังหวัดอื่นๆ แจ้งที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด ” นายสุชาติฯ กล่าว

ในส่วนของ การดูแล คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของคนพิการนั้น กระทรวงแรงงานยังได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาทุจริตการจ้างงานคนพิการ  ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์และแบบแผนแห่งความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ในการร่วมดำเนินงานแก้ไขปัญหาทุจริตการจ้างงานคนพิการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานคนพิการ  และการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนดำเนินงานเพื่อคุ้มครองสิทธิของคนพิการ

อย่างไรก็ดี  ขณะนี้มีผู้พิการในประเทศไทยจำนวนกว่า 1.9 ล้านคน เป็นคนพิการที่อยู่ในวัยกำลังแรงงาน 842,999 คน (ข้อมูลจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) ทั้งนี้ จากสถิติการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ ปี 2562 นั้น มีสถานประกอบการที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย จำนวน 14,451 แห่ง คิดเป็นสัดส่วนคนพิการ จำนวนทั้งสิ้น 69,953 คน  โดยมาตรา 33 เป็นการจ้างงานโดยตรงระหว่างคนพิการกับสถานประกอบการจำนวน 38,150 คน กระทรวงแรงงานมีส่วนช่วยเหลือโดยการขึ้นทะเบียนคนพิการที่ประสงค์จะทำงาน และประสานส่งต่อเพื่อให้นายจ้างคัดเลือกและบรรจุงาน (ในปี 2562 บรรจุงานได้ จำนวน 1,899 คน)  ซึ่งคนพิการจะได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่า 112,420 บาท/คน/ปี  ส่วนมาตรา 35 เป็นกรณีสถานประกอบการให้สิทธิคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้มีโอกาสประกอบชีพ หรือได้รับความช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพ 7 ประเภท มีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่ได้รับสิทธิ จำนวน 14,198 คน นับเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนพิการทั้งสิ้นกว่า 1,615,447,160 บาท