ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ กัญชา ในกลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไป (สำนักงาน ป.ป.ส.) RSS

 

ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ "กัญชา" ในกลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไป (สำนักงาน ป.ป.ส.)

การรณรงค์เสริมสร้างความรู้ในรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รูปแบบ ดังนี้

1.เนื้อหาชุดคำพูดรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ "กัญชา" ในกลุ่มเป้าหมายประชาชนทั่วไป

2.สื่อ Infographic เรื่องกัญชา