รมว.แรงงาน ลงตรวจศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service : OSS ) จ.สุราษฎร์ธานี เปิดต่ออายุแรงงานต่างด้าว RSS

 

วันที่ 13 มกราคม 2563 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service : OSS ) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี (เทคโนบางกุ้ง) เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน  โดยมี นางเมทิกา สัตตานุสรณ์ จัดหางานจังหวัดพังงา รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม

สำหรับศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service : OSS ) จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นการเปิดให้บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ให้แรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา กลุ่มที่ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) หมดอายุตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 – 30 มิถุนายน 2563 (ไม่รวมกลุ่มที่นำเข้าตามระบบ MOU) โดยดำเนินการในลักษณะนำเข้าตาม MOU โดยไม่ต้องเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร และอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไม่เกิน 2 ปี โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการกำหนดสถานที่ดำเนินการในลักษณะศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ซึ่งการดำเนินการนี้ ได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 

โดย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้ที่จะต้องมาจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวทั้งสิ้น 67,795 คน แบ่งเป็น กลุ่มตามมติ คณะรัฐมนตรี วันที่ 25 ตุลาคม 2559 จำนวน 9,989 คน กลุ่มบัตรชมพู หมาดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2563 จำนวน 57,794 คน และกลุ่มตามมาตรา 83 พรก.การประมงฯ จำนวน 12 คน

ซึ่งนายจ้างที่พาแรงงานต่างด้าวมาเข้ารับบริการที่ศูนย์ฯ นั้น จะต้องดำเนินการลงทะเบียนออนไลน์ ที่ e-workpermit.doe.go.th ก่อน เพื่อยื่นบัญชีรายชื่อ (Namelist) พร้อมแนบเอกสารผ่านระบบ เมื่อนายทะเบียนอนุมัติ พิมพ์บัญชีรายชื่อ จำนวน 3 ชุด พร้อมใบชำระค่าธรรมเนียม กรณีมีสิทธิประกันสังคมให้ขอหนังสือรับรองสิทธิจากประกันสังคมก่อนพาแรงงานไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลอำเภอ หรือที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดสุราษฎร์ธานี พาแรงงานไปตรวจลงตรา (Visa) ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นชำระค่าธรรมเนียม และหลักประกัน (เฉพาะนายจ้าง) ที่ Counter Service ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน (ตท.2) พร้อมแนบเอกสารผ่านระบบ online E-Workpermit (CLM) ซึ่งนายทะเบียนจะพิจารณาอนุมัติผ่านระบบ online นายจ้างพิมพ์ใบนัดผ่านระบบพร้อมพาแรงงานไปศูนย์ OSS ณ จุดคัดกรองและตรวจสอบเอกสารเพื่อขอรับใบอนุญาตทำงาน (ตท.2) เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางาน จะพิมพ์ใบรับคำขอ ให้นายจ้างเพื่อนำไปยื่น ณ จุดตรวจสอบประวัติของที่ทำการปกครองจังหวัด นายจ้างพาแรงงานไปยังจุดตรวจสอบประวัติเพื่อกรอกแบบข้อมูล ทบ.1 ทบ.2 ณ จุดที่ทำการปกครองจังหวัด และถ่ายรูป พร้อมผลิตบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) 

อย่างไรก็ดี ผลการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึง 9 มกราคม 2563 มีนายจ้างยื่นคำขอบัญชีรายชื่อ 2,438 ราย แรงงาน 6,109 ราย นายจ้างขอรับใบอนุญาตทำงาน (ตท.2) 181 ราย แรงงาน 544 ราย  ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว นายจ้าง 304 ราย แรงงาน 1,108 ราย และ ปรับปรุงทะเบียนประวัติ (กรมการปกครอง ) นายจ้าง 129 รายและ แรงงาน 455 ราย