ก.แรงงานเผย 14 สาขาอาชีพ ที่แรงงานไทยมีโอกาสในญี่ปุ่น RSS

 

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เผย หลังได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือด้านข้อมูลพื้นฐานเพื่อการจัดระบบและการพำนักของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (MOC) ว่า จากการที่รัฐบาลญี่ปุ่นเปลี่ยนนโยบายการรับคนเข้าเมือง เพื่อให้ทันกับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จึงมีแผนกำหนดสถานะของการพำนักอาศัยใหม่ให้แก่แรงงานต่างชาติ เป็นแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ เพื่อดึงดูดกำลังแรงงานต่างชาติให้เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น และลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรกรรม ก่อสร้าง ภาคบริการโรงแรม และการบริบาลผู้สูงอายุ โดยกำหนดสาขาอาชีพของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะในเบื้องต้นไว้ 14 สาขาอาชีพ พร้อมกับเสนอให้มีการจัดทำบันทึกความร่วมมือกับหลายประเทศ เพื่อคุ้มครองแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ นั้น กระทรวงแรงงานจึงได้ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านข้อมูลพื้นฐานเพื่อการจัดระบบและการพำนักของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศญี่ปุ่น 4 หน่วยงาน คือกระทรวงยุติธรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมการจัดส่งและรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ ใน 14 สาขาอาชีพ ได้แก่ การบริบาล การจัดทำความสะอาดอาคาร การทำชิ้นส่วนเครื่องจักรกลและเครื่องมือสำหรับประกอบอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเครื่องจักร ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมสารสนเทศ อุตสาหกรรมการก่อสร้าง การต่อเรือและอุตสาหกรรมเครื่องจักรเรือ การซ่อมแซมรถยนต์และการบำรุงรักษา อุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมโรงแรม เกษตรกรรม การประมงและการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมบริการ  ซึ่งในระยะแรกประเทศญี่ปุ่นจะเปิดรับใน 4 สาขาอาชีพ คือ (1) งานบริบาล (2) งานอุตสาหกรรมก่อสร้าง (3) งานจัดการทำความสะอาดอาคาร และ (4) งานเกษตรกรรม โดยมีระยะเวลาการทำงานสูงสุด 5 ปี

“ รัฐบาลมีการส่งแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างถูกกฎหมาย ในรูปแบบรัฐจัดส่ง ผ่านโครงการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นกับองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติประเทศญี่ปุ่น (IM Japan) โดยจะเปิดรับสมัครทุกปี ซึ่งที่ผ่านมาแรงงานไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และเมื่อเร็วๆนี้ ได้ลงนามในบันทึกการเจรจา (Record of Discussions) ร่วมกับองค์การความร่วมมือในการฝึกงานด้านเทคนิคของประเทศญี่ปุ่น (JITCO) ตอกย้ำความร่วมมือในการจัดส่งและรับผู้ฝึกงานเทคนิคไทยด้วย อย่างไรก็ดี ขอให้ประชาชน/คนหางานที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานประเทศญี่ปุ่น เตรียมความพร้อมในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในส่วนของ กระทรวงแรงงานจะหามาตรการเสริมเพื่อช่วยพัฒนาทักษะแรงงานไทย เพื่อเพิ่มโอกาสในการไปทำงานในตำแหน่งที่เปิดรับต่อไป  ” นายสุชาติฯ กล่าว