ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตทำงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การให้บริการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ กรุงเทพมหานคร RSS

 

1.ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตทำงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒


2.ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การให้บริการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ กรุงเทพมหานคร