กรมการจัดหางาน ปรับรูปแบบการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวตามมติครม. วันที่ 20 ส.ค. 62 RSS

 

กรมการจัดหางาน "ปรับรูปแบบการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวตามมติครม. วันที่ 20 ส.ค. 62"