ประชาสัมพันธ์-การสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี ๒๕๖๓ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีโอกาสร่วมชิงรางวัลต่างๆ มากมาย RSS

 

ประชาสัมพันธ์-การสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี ๒๕๖๓ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีโอกาสร่วมชิงรางวัลต่างๆ มากมาย โดยผลที่ได้จากการสำรวจ จะถูกนำไปใช้จัดทำรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย สามารถตอบแบบสำรวจผ่านทางเว็บไซต์ https://www.etda.or.th/iub และ www.facebook.com/ETDA.Thailand หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวณิชมง พิศาลวุฒิ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๑๒๓-๑๒๓๔ ต่อ ๙๐๖๓๕ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ internetuserbehavior@etda.or.th