กรมการจัดหางาน ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (Check List) คัดกรอง และเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในกิจการประมงทะเลก่อนออกไปทำการประมง/กลับจากการทำการประมง ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง (PIPO) RSS

 

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เผยว่า  กรมการจัดหางานให้ความสำคัญในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด- 2019 ในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในกิจการประมงทะเล โดยได้ดำเนินการตรวจสอบแรงงานดังกล่าวก่อนออกไปทำการประมงหรือหลังจากกลับจากการทำการประมง ณ ท่าเทียบเรือ ภายใต้การดำเนินการของ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง (PIPO) จำนวน 30 แห่ง ใน 22 จังหวัดชายทะเล 

แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยจะเริ่มเบาบางลง แต่กรมการจัดหางานไม่ได้นิ่งนอนใจ  จัดเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบคัดกรอง เฝ้าระวังแรงงานต่างด้าว พร้อมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด – 19 อย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้มีความรู้ และปฏิบัติตนตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   โดยเจ้าหน้าที่จะคัดกรองเชื้อก่อนทำการตรวจใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว   เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่น ซึ่ง จากการตรวจสอบ ยังไม่พบการกระทำความผิด  คนต่างด้าวมีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง และยังไม่พบ แรงงานที่มีภาวะเสี่ยง   

ซึ่ง ศูนย์ PIPO เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมประมง มีภารกิจในการตรวจเรือ เครื่องมือทำการประมง และแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยดำเนินงานในลักษณะบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเลได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ดังกล่าวตั้งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2563   ได้ตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้า – ออก จำนวน  37,383 ครั้ง เป็นเรือประมง จำนวน 13,715 ลำ  ตรวจแรงงานประจำเรือประมงซึ่งได้แจ้งเข้า-ออก แบ่งเป็น แรงงานไทย จำนวน   53,192  คน แรงงานต่างด้าว จำนวน  102,345 คน โดยใช้เครื่องสแกนม่านตา (Iris Scan) ตรวจแรงงานต่างด้าว จำนวน  21,316 คน