​กระทรวงแรงงานชื่นชมบริษัท HUAWEI ที่ร่วมมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ RSS

 

กระทรวงแรงงานให้การต้อนรับผู้บริหารของบริษัท HUAWEI ที่เข้าพบปะพูดคุยเพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างหน่วยงานราชการและภาคเอกชน พร้อมขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี และยินดีที่บริษัท HUAWEI มีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายครบถ้วน

นายวรานนท์ ปีติวรรณ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากกรณีได้มี การตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว ณ บริษัท HUAWEI เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำที่ไม่ถูกต้อง Mr. Liu Dawei (David) ผู้บริหารของบริษัท HUAWEI แจ้งว่า บริษัทฯ มีความเข้าใจในเหตุการณ์ดังกล่าว และมองว่าเป็นการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามหน้าที่ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ และยินดีให้ความร่วมมือ สำหรับในการตรวจสอบที่ผ่านมาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ผลการตรวจสอบแสดงให้เห็นถึงบริษัทได้มีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว

รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อไปว่า กรมการจัดหางานได้แจ้งให้ผู้บริหารบริษัท HUAWEI ทราบว่า กรณีการตรวจสอบดังกล่าวเกิดจากกรมการจัดหางานได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าว และขอชื่นชมบริษัท HUAWEI ที่ได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี อีกทั้ง ได้มี การจ้างคนต่างด้าวอย่างถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ ซึ่งถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ยินดีให้การสนับสนุนในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมของบริษัท และพร้อมจะให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของกรมการจัดหางานด้วย