​แจงขั้นตอน การขอรับหนังสือเดินทาง (PP) เอกสารเดินทาง (TD) และบัตรแรงงานกัมพูชาต้องเข้าตรวจสอบบัญชีรายชื่อแรงงานผ่านทาง www.cambodianworker.net ก่อน RSS

 


แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา และนายจ้าง สามารถติดต่อขอรับหนังสือเดินทาง เอกสารเดินทาง และบัตรแรงงานกัมพูชาในต่างแดน ได้ 2 รูปแบบ คือแรงงานต่างด้าวติดต่อขอรับด้วยตนเอง และนายจ้างขอรับแทน โดยต้องเข้าตรวจสอบบัญชีรายชื่อแรงงานผ่านทางwww.cambodianworker.net ก่อน

นายสิงหเดช ชูอำนาจ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ตามที่กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้แจ้งการแจกหนังสือเดินทาง (Passport :PP) เอกสารเดินทาง (Travel Document :TD) และบัตรแรงงานกัมพูชาในต่างแดน (Overseas Cambodian Worker Card :OCWC) ให้กับแรงงานกัมพูชา โดยทางการกัมพูชาจะจัดตั้งศูนย์ส่งมอบ ใน 3 พื้นที่ คือ กรุงเทพมหานคร ที่ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ลาดพร้าว จังหวัดชลบุรีที่ห้างสรรพสินค้า เทสโก้ โลตัส และจังหวัดปทุมธานีที่ห้างสรรพสินค้า เซียร์รังสิต นั้น กรมการจัดหางาน ขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ 1.กรณีแรงงานขอรับด้วยตนเอง แรงงานจะต้องจัดทำบัญชีรายชื่อคนงานที่ต้องการขอรับเอกสาร 2.กรณีนายจ้างติดต่อขอรับแทนแรงงาน นายจ้างจะต้องเข้าตรวจสอบบัญชีรายชื่อแรงงานทางเว็บไซต์ www.cambodianworker.net ก่อน จากนั้นจัดเตรียมเอกสารได้แก่ 1.บัญชีรายชื่อคนงานที่ต้องการรับเอกสาร 2.หนังสือขอรับเอกสาร 3.สำเนาหนังสือรับรองบริษัท/นายจ้าง และ 4.สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง โดยจัดส่งให้ทางคณะกรรมการทางอีเมล์ Cambodianworker@gmail.com หรือส่งทางไปรษณีย์ไปที่ สถานทูตกัมพูชา เลขที่ 518/4 ถนนประชาอุทิศ ซอยรามคำแหง39 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 ซึ่งทางคณะกรรมการจะแจ้งวันเวลาเพื่อมารับหนังสือเดินทาง เอกสารเดินทาง และบัตรแรงงานกัมพูชาในต่างแดน ภายใน 14 วันทำการ ตามศูนย์ส่งมอบใน 3พื้นที่ และมีค่าธรรมเนียม 950 บาท ทั้งนี้ วันที่รับเอกสาร แรงงานกัมพูชาหรือนายจ้างจะต้องนำใบเสร็จรับเงินและบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยมาด้วย เมื่อได้รับเอกสารแล้วจากนั้นจึงสามารถไปขอตรวจลงตราวีซ่า (Stay Permit) ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและขออนุญาตทำงานตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551(ตท.2) ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ณ ท้องที่ที่แรงงานต่างด้าวทำงานอยู่

กรมการจัดหางาน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา และนายจ้างทราบ โดย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน โทร.02-354-1721 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694